خلاصه عملکرد Scopus

به‌روز شده در: ۱۴۰۱/۳/۵
 • ۲ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۳۲ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۱۰/۹۳ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۲/۵۶ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۱
 • ۴۶ H-Index
۲۰۰۱ ۲۰۲۱
 • ۸۰۳۶ استنادات
۲۰۰۱ ۲۰۲۱
 • ۷۳۵ مقالات
۲۰۰۱ ۲۰۲۱

۴۳%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۹%
خوداستنادی دانشکده
۹%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۲۷%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

گروه‌هاي آموزشي

علوم کامپیوتر

 • اعضاء: ۴ مقالات: استنادات

ریاضی محض

 • اعضاء: ۶ مقالات: استنادات

آمار

 • اعضاء: ۸ مقالات: استنادات

ریاضی کاربردی

 • اعضاء: ۱۴ مقالات: استنادات